ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ

ASSOCIATION DE LA SOMMELLERIE GREC

 

Άρθρο 1

Επωνυμία – Διάρκεια – Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων» με έδρα τα Βριλήσσια Αττικής. Η διάρκειά του είναι απεριόριστη.

 

Άρθρο 2

Σκοπός

Η Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων έχει σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου του κρασιού στην ελληνική εστίαση. Για τον λόγο αυτό αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα που συμβάλλει στην διάδοση της γνώσης και της κατανάλωσης των κρασιών και κάθε άλλου αλκοολούχου ποτού, φροντίζοντας παράλληλα για την επαγγελματική κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού των χώρων εστίασης και οποιουδήποτε άλλου σχετικού χώρου τον οποίο κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. της Ένωσης.

 

Η πανελλήνια Ένωση Οινοχόων είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Οινοχόων (ASSOCIATION DE LA SOMMELLERIE INTERNATIONALE).

 

Άρθρο 3

Μέλη

Μέλη της Π.ΕΝ.Ο. μπορούν να γίνουν όσοι έχουν παρακολουθήσει τους ειδικούς κύκλους σεμιναρίων που διοργανώνει, έχουν περάσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες εξετάσεις ικανότητας και κατάρτισης και έχουν ως κύρια απασχόλησή τους μια από τις παρακάτω ιδιότητες :

Σεφ

Οινοχόου

Εστιατόρια

Μαίτρ

Καβίστα

 

Δεν μπορούν να γίνουν μέλη όσοι παράγουν ή εμφιαλώνουν κρασί, ή λειτουργούν ως αντιπρόσωποι οινοπαραγωγών, ή έχουν κάποια εξαρτημένη εργασιακή σχέση μ’αυτούς.

 

Άρθρο 4

1. Για την εισδοχή μέλους υποβάλλεται γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προσυπογεγραμμένη από δύο μέλη, το οποίο και αποφασίζει σχετικώς.

2. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε :

α) Ιδρυτικά, που συμμετέχουν στην ίδρυσή του.

β) Τακτικά, που γίνονται δεκτά κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Ως τακτικά λογίζονται προεχόντως τα ιδρυτικά μέλη.

γ) Δόκιμα, δηλαδή όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής και μέχρι την επιτυχή αποφοίτησή τους.

3. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει για την εγγραφή προσωπικότητας ως επίτιμου μέλους του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των μελών

Από της εγγραφής τους τα μέλη αποδέχονται ανεπιφύλακτα το παρόν Καταστατικό και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων αυτών θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προηγουμένης ακροάσεως του ενδιαφερομένου μέλους.

 

Άρθρο 6

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Η ιδιότητα του μέλους απώλυται σε περίπτωση :

α) θανάτου,

Β) εγγράφου παραιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) λόγω καθυστερήσεως των ετησίων εισφορών πέραν της διετίας

δ) λόγω παραβάσεως του παρόντος Καταστατικού ή για σπουδαίο λόγο.

Στις περιπτώσεις γ) και δ) η διαγραφή γίνεται με απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως.

 

Άρθρο 7

Όργανα του σωματείου

Όργανα του σωματείου είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο, και

γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 8

Η Γενική Συνέλευση

1. Κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτατη, συγκροτείται από όλα τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό. Παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει και ένα άλλο μέλος, μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή του.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, κατά κανόνα το μήνα Φεβρουάριο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου καθορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως είτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε εάν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών με έγγραφό τους, στο οποίο αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς μέσα σε τρεις (3) μήνες.

5. Η πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση ταχυδρομείται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως.

6. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος και χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, τους αντικαθιστούν οι κατά το παρόν Καταστατικό αναπληρωτές τους.

7. Η Γενική Συνέλευση συζητάει και αποφασίζει για θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, με πρόταση της πλειοψηφίας των παρόντων τακτικών μελών της, εγγράφονται και συζητούνται και θέματα εκτός Ημερησίας Διατάξεως.

8. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν ο αριθμός των παρόντων τακτικών μελών του σωματείου είναι μεγαλύτερος κατά την ημέρα της προσκλήσεως, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδικαίως την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδος, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο σε νέα συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία όσα και αν είναι τα παρόντα τακτικά μέλη του σωματείου. Για την απαρτία και τη λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ή διαλύσεως του Σωματείου απαιτείται η παρουσία και η συμφωνία της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των τακτικών μελών. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η πρόσκληση να περιλαμβάνει το κείμενο των τροποποιουμένων διατάξεων του Καταστατικού.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ειδικά για την τροποποίηση καταστατικού πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

 

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, σε τακτική συνεδρίαση, έχει αρμοδιότητα για τα εξής θέματα :

α) Εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του νέου έτους και απαλλάσσει της ευθύνης τα μέλη του Συμβουλίου.

β) εκλέγει επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Υποψηφιότητες για την εκλογή τινός ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην Γραμματείας τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές και αν δηλωθούν κατά την ημέρα της εκλογής μόνον εφόσον το επιτρέψει η Γενική Συνέλευση.

γ) Αποφασίζει για την εγγραφή μελών στο σωματείο ως και τις ετήσιες συνδρομές των μελών.

δ) Αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και

ε) Αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους του Σωματείου για σπουδαίο λόγο.

2. Η Γενική Συνέλευση, σε έκτακτη συνεδρίαση, αποφασίζει μόνο για τα θέματα που συγκλήθηκε.

 

Άρθρο 10

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντίθεται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών και παραμένουν στο αξίωμά τους μέχρι της εκλογής των νέων μελών. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα μέλη του Συμβουλίου μειωθούν στο 4, και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση περί εκλογής νέων μελών, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των επτά (7), τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει εκ των μελών του τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή του, καθώς και τον Ταμία του σωματείου.

 

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του σωματείου και λαμβάνει για όλα τα ζητήματα αυτού, σύμφωνα με το περιεχόμενο και το πνεύμα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Καταστατικού.

β) Αποφασίζει για κάθε θέμα εκτάκτου χαρακτήρα που αφορά τη Διοίκηση και τα οικονομικά και εξέρχεται της τακτικής Διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση των σχετικών αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

γ) Διατυπώνει γνώμη για κάθε θέμα, όταν καλείται από τον Πρόεδρο.

δ) Αποφασίζει τη συμμετοχή του σωματείου σε άλλους οργανισμούς και ενώσεις ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα, ομοίων σκοπών και δραστηριοτήτων και υποδεικνύει αντιπροσώπους ή συνδέσμους εκ των μελών του σωματείου.

στ) Προτείνει στη Γενική Συνέλευση τροποποιήσεις του Καταστατικού.

 

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει από πρόσκληση του Προέδρου του άπαξ τουλάχιστον ανά τρίμηνο, αλλά και οσάκις αυτό κρίνεται απαραίτητο ή οσάκις το ζητήσουν πέντε (5) από τα μέλη του.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν, από τον Πρόεδρό του και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από α’ ή β’ Αντιπρόεδρο. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να συγκληθεί και με τηλεγράφημα ή με τελεφάξ προ δύο (2) ημερών. Για τις συνεδριάσεις του τηρούνται Πρακτικά υπογραφόμενα από Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον α’ ή β’ Αντιπρόεδρο κατά τη σειρά εκλογής.

5. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα τα καθήκοντα του ασκούνται από τον αναπληρωτή του.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του, δικαστικές και εξώδικες και ενώπιον πάσης Αρχής ή Δικαστηρίου.

2. Είναι υπεύθυνος γενικά για τη διοίκηση και την καλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων του σωματείου.

3. Υπογράφει τα έγγραφα του σωματείου και δεσμεύει αυτό έναντι των μελών του και των τρίτων.

4. Εποπτεύει ειδικά την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου το Σωματείο να εκδώσει βιβλία, περιοδικά και άλλα δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή αλλού.

 

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα εντάλματα, συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία και υπογράφει με τον Πρόεδρο, φυλάσσει το Αρχείο, τηρεί το Μητρώο των μελών και το Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων.

 

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Ταμία

1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία του σωματείου με βάση τις αποφάσεις που παίρνει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο, παρακολουθεί, εποπτεύει, φροντίζει, επιμελείται τις εισπράξεις και πληρωμές, τηρεί τα βιβλία και καταθέτει σε Τράπεζα τα μετρητά του σωματείου, υποβάλλει δε κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση της χρηματικής καταστάσεως του σωματείου.

2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

 

Άρθρο 16

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλεγόμενη επίσης για θητεία τριών (3) ετών, παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Ειδικότερα, δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους ή Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία και υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 17

Πόροι του Σωματείου και Διαχείριση

 

1. Τα έσοδα του σωματείου προέρχονται :

α) από τις εισφορές εγγραφής και τις ετήσιες εισφορές των μελών του,

β) από τις εθελούσιες εισφορές, τις δωρεές και τις κληρονομιές υπέρ αυτού,

γ) από τις πάσης φύσεως, επιδοτήσεις οποθενδήποτε προερχόμενες για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

2. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την οικονομική διαχείριση κατά το νόμο, το παρόν Καταστατικό και σύμφωνα με τους σκοπούς του σωματείου.

 

Άρθρο 18

Σφραγίδα

Η σφραγίδα του σωματίου είναι στρογγυλή και στο άνω μέρος της αναγράφεται η φράση «Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων».

Στο κέντρο της αναγράφεται : «Έτος ιδρύσεως 1997».

 

Άρθρο 19

Λύση και Εκκαθάριση

 

Σε περίπτωση που αποφασίζεται από τα μέλη του σωματείου η διάλυσή του ή όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί σε λιγότερα από δέκα (10), η Γενική Συνέλευση ορίζει έναν ή πλείονες εκκαθαριστές και προσδιορίζει τα καθήκοντά τους.

 

Άρθρο 20

Συμπληρωματικές διατάξεις

 

Οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ρητά από το παρόν Καταστατικό, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ενδεχομένως και από το κοινοτικό δίκαιο, εφόσον υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις.

 

Άρθρο 21

Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέχρι την εκλογή των καταστατικών οργάνων που θα γίνει εντός πέντε (5) μηνών από την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εγκαθίσταται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των δια του παρόντος προβλεπομένων καταστατικών οργάνων και εκπροσωπεί εν γένι το σωματείο. Τα Συμβούλιο αυτό θα μεριμνήσει για :

α) Την εισδοχή των μελών του σωματείου με ανέκκλητη απόφαση.

β) Την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των καταστατικών οργάνων.

γ) Τον καθορισμό των εισφορών των μελών.

δ) Την εκπλήρωση των νομίμων διατυπώσεων για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας από το σωματείο.

ε) Την εν γένει διοίκηση.

 

 

 

Βριλήσσια 07-7-97

Τα Ιδρυτικά μέλη

 

 

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12Η Μεσημβρινή)

 

Σήμερα 30/06/2002 στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλάς προσήλθαν τα μέλη της Π. ΕΝ. Ο μετά από πρόσκληση του Δ. Σ για έκτακτη γενική συνέλευση με σκοπό την τροποποίηση άρθρων 3, 4, 10 και 12 του καταστατικού

Παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη :

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :

 

1. Τουλουμτζής Κώστας

2. Ματθίδης Ανδρέας

3. Κότσας Δημήτρης

4. Λουκάκης Νίκος

5. Φλωράκης Δημήτρης

6. Παπαθεοδώρου Στράτος

7. Davis Mark

 

Παρόντα Μέλη :

 

1. Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος

2. Παράσχου Στέργιος

3. Κοκοτάρης Γιώργος

4. Καραγιαννίδης Νίκος

5. Καρύτσιος Λεωνίδας

6. Μπαξεβάνης Χαράλαμπος

7. Γραμμένος Ρένος

8. Γελαδάρη Κατερίνα

9. Τζιμόπουλος Βασίλης

10. Παπαδόπουλος Γιώργος

11. Μερκουριάδης Ρένος

12. Γαζέτης Πέτρος

13. Νικολαίδης Γιάννης

14. Χατζηιωαννίδης Χαράλαμπος

15. Χατζηδημητρίου Εφη

16. Μουζάκης Δημήτρης

17. Νάσλας Μπάμπης

18. Τασιόπουλος Βασίλης

 

 

Με ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ εκπροσωπήθηκαν τα παρακάτω μέλη :

1. Κόλλιας Τάσος

2. Μαυρουδής Πέτρος

3. Χρονοπούλου Τζένη

4. Βαμβακίδου Χριστίνα

5. Παπάζογλου Βαγγέλης

6. Ottaviani Ivan

7. Καρακίτσου Σοφία

8. Λουκάκης Γιώργος

9. Νικολάου Κωνσταντίνος

10. Μακρής Γιώργος

11. Γιορτάμης Ευθύμιος

12. Λούκας Γιώργος

13. Καρώνης Δημήτρης

14. Βιτζιλαίου Λίζα

15. Κορτεσάκης Γιώργος

16. Λαζάρου Λευτέρης

17. Παπαιωάννου Ιωάννα

18. Μαράνος Γιώργος

19. Ιωαννίδης Σωκράτης

20. Τυπάλδος Γιώργος ( Λούλης )

21. Τριανταφυλλάκη Ελισάβετ

22. Βολίκα Εβελυν

23. Χατζηγιαννάκης Γιώργος

24. Σταυρόπουλος Γιάννης

25. Σπυρόπουλος Δημήτρης

26. Γιαννακόπουλος Άγγελος

27. Ξυνογαλάς Κωνσταντίνος

28. Καρακίτσης Σωτήρης

29. Ιωάννογλου Πρόδρομος

30. Δεληγιάννης Γιώργος

31. Μπαλάτσας Γιάννης

32. Κατσικαδά Μαρία

33. Μπάμπης Μιχάλης

34. Νατσιοπούλου Αγγελική

35. Βυσανλής Ηλίας

36. Καμάρη Κατερίνα

37. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος

38. Νιζάμης Ρομπέρτο

39. Φυργαδάς Θεόδωρος

40. Καρυδάς Ευάγγελος

 

 

Ο πρόεδρος Κ. Τουλουμτζής παίρνει τον λόγο, καλωσορίζει τα μέλη και δίνει τον λόγο στον Γ. Γραμματέα Α. Ματθίδη ο οποίος αφού καλωσορίζει αναγιγνώσκει τον σκοπό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που δεν είναι άλλος από την τροποποίηση των άρθρων 3,4,10 και 12 του καταστατικού.

Συνολικά με τις εξουσιοδοτήσεις παρευρίσκονται 65 μέλη από τα 117 του συνόλου τα οποία και σχηματίζουν απαρτία.

Ο Πρόεδρος παίρνει τον λόγο και κάνει μία σύντομη αναδρομή στην σύσταση της Ένωσης, εξηγεί ότι η ένωση πρέπει να μεγαλώσει και για αυτό τον λόγο πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι και ελαστικοί στους όρους εισόδου νέων μελών, πρέπει να γίνει πιο ευρύς ο χώρος του κρασιού όπου εργάζονται επαγγελματίες και επιθυμούν να γίνουν μέλη της ένωσης. Αυτός είναι ο κύριος λόγος της τροποποίησης των παρακάτω άρθρων του καταστατικού. Και ξεκινάει με την 1η τροποποίηση.

 

1. Άρθρο 3

 

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει μεγαλόφωνα το ήδη υπάρχον άρθρο 3 το οποίο και είναι το εξής :

Μέλη

Μέλη της Π. ΕΝ. Ο μπορούν να γίνουν όσοι έχουν παρακολουθήσει τους ειδικούς κύκλους σεμιναρίων που διοργανώνει , έχουν περάσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες εξετάσεις ικανότητας και κατάρτισης και έχουν ως κύρια απασχόληση τους μία από τις παρακάτω ιδιότητες :

Σεφ, Οινοχόου, Εστιάτορα, Μαίτρ, Καβίστα.

Δεν μπορούν να γίνουν μέλη όσοι παράγουν η εμφιαλώνουν κρασί, η λειτουργούν ως αντιπρόσωποι οινοπαραγωγών, η έχουν κάποια εξαρτημένη εργασιακή σχέση μ΄ αυτούς.

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση αναγιγνώσκεται μεγαλόφωνα.

 

 

Μέλη

Μέλη της Π. ΕΝ. Ο μπορούν να γίνουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ως κύρια απασχόληση τους μία από τις παρακάτω ιδιότητες :

 

Οινοχόου Σερβιτόρου Εστιάτορα

Μαίτρ Μάγειρα Καβίστα

Οινολόγου Οινικού Συμβούλου Καθηγητή Οινοχοϊας

Στελέχους Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Εργαζόμενου σε επιχείρηση εμπορίας και παραγωγής αλκοολούχων ποτών

 

Δεν μπορούν να γίνουν μέλη όσοι παράγουν η εμφιαλώνουν κρασί, η λειτουργούν ως αντιπρόσωποι εταιριών η εμφιάλωσης κρασιών.

 

Δια ανατάσεως της χειρός η τροποποίηση στο Άρθρο 3 ψηφίζεται ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

2. Άρθρο 4

 

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει μεγαλόφωνα το ήδη υπάρχον άρθρο 4 το οποίο και είναι το εξής :

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………

 

2. γ) Δόκιμα, δηλαδή όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής και μέχρι την επιτυχή αποφοίτηση τους.

 

……………………………………………………………………………………..

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση αναγιγνώσκεται μεγαλόφωνα.

 

Άρθρο 4

1. Ως έχει

2. α) Ως έχει

β) Ως έχει

γ) Δόκιμα , δηλαδή όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής και μέχρι την επιτυχή εκπλήρωση του « Πρώτου κύκλου » εκπαίδευσης. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

δ) Με τον τίτλο « Επαγγελματίες Οινοχόοι » χαρακτηρίζονται τα τακτικά μέλη της Π. ΕΝ. Ο που εκπλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σύνολο του και ασκούν τουλάχιστον από τριετίας δραστηριότητα στον τομέα κυρίως του κρασιού με μία από τις παρακάτω ιδιότητες :

– Υπεύθυνοι επιχείρησης ανοικτής στο κοινό όπου προτείνεται πωλείται ή/ και σερβίρεται κρασί.

– Εργαζόμενοι σε επιχείρηση ανοικτή στο κοινό όπου προτείνεται, πωλείται ή/ και σερβίρεται κρασί.

3. Ως έχει

 

 

Δια ανατάσεως της χειρός η τροποποίηση στο Άρθρο 4 ψηφίζεται ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

 

3. Άρθρο 10

 

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει μεγαλόφωνα το ήδη υπάρχον άρθρο 10

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. ………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………

 

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση αναγιγνώσκεται μεγαλόφωνα.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Ως έχει

2. Ως έχει

3. Για τη διασφάλιση του σκοπού του σωματείου ( άρθρο 2 ), το 70% των μελών του Δ. Σ υποχρεωτικά πρέπει να προέρχονται από την κατηγορία των « Επαγγελματιών Οινοχόων »

 

 

Δια ανατάσεως της χειρός η τροποποίηση στο Άρθρο 10 ψηφίζεται ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

4. Άρθρο 12

 

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει μεγαλόφωνα το ήδη υπάρχον άρθρο 12

 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. ………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………..

5………………………………………………………………………………….

6………………………………………………………………………………….

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση αναγιγνώσκεται μεγαλόφωνα.

 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Ως έχει

2. Ως έχει

3. Ως έχει

4. Ως έχει

5. Ως έχει

6. Ως έχει

7. Η ιδιότητα του μέλους του Δ. Σ. χάνεται ύστερα από αδικαιολόγητη συνεχή απουσία τριών συνεδριάσεων του. Την κενή θέση καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

 

Δια ανατάσεως της χειρός η τροποποίηση στο Άρθρο 12 ψηφίζεται ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

Κ. Τουλουμτζής Α. Ματθίδης.